کمپرسور اسکرو

کمپرسور های اسکرو برای تولید هوای فشرده بیش از ۲۰۰۰ لیتر در دقیقه،  بهترین انتخاب هستند.