آموزش نگهداری کمپرسور ۱۰۰۰ لیتری

به منظور عملکرد بهتر و افزایش طول عمر کمپرسور هوا ۱۰۰۰ لیتری می بایست یک سری نکات رعایت گردد.

سطح روغن کمپرسور هوا ۱۰۰۰ لیتری

بیشترین آسیبی که به هواساز کمپرسور وارد می گردد ناشی از عدم وجود روغن به اندازی کافی و یا کثیف بودن روغن است.

هواساز کمپرسور دارای یک روغن نمای شیشه ای و شفاف است که سطح روغن را نشان می دهد.

همواره باید سطح روغن تا نصب روغن نما باشد.

در صورتی که روغن از این حد کمتر شود ، روانکاری سطح داخلی سیلندر کمپرسور به خوبی انجام نمی شود در نتیجه پیستونی درون سیلندر قفل می شود . دراین حالت علاوه بر خط افتادن سطح داخلی سیلندر ، شاتون های کمپرسور نیز شکسته ومیل لنگ نیز آسیب می بیند.

دقت ک